Viedokļi

D. Čalpa: Jo stipri būs pagasti, jo stiprāks kļūs viss novads

Manuprāt, svarīgi visa līmeņa procesos iesaistīt sabiedrību, nevalstiskās organizācijas, tādejādi veicinot vietējās kopienas līdzdalību pagasta un visa novada dzīvē.

Katrā pagastā ir dziļas kultūrvēsturiskas tradīcijas, kas veidojušas vairāku mūžu garumā. Svarīgi tās saglabāt un nododot nākamajām paaudzēm, lai mūsu senču dāvātais mantojums turpinātos arī mūsu bērnos.

Lai kvalitatīvi sniegtu kultūras pakalpojumus visā novadā, manuprāt, nepieciešams sakārtot un attīstīt materiāli tehnisko bāzi katrā kultūras iestādē. Svarīga ir infrastruktūras labiekārtošana, atjaunošana un papildināšana.

Sekmējot kultūras nozares attīstību mēs sekmēsim radošo industriju veidošanos, kas veicinās sociālekonomisko attīstību pagastos un novadā.

Daina Čalpa