Politiskā partija „Ogres novadam”

Pamatvērtības

Ogres novada iedzīvotāji, darbs, izglītība, ģimene, mājas.

Galvenais uzdevums

Nodrošināt līdzsvarotu Ogres novada sociālekonomisko attīstību, lai uzlabotu katra iedzīvotāja dzīves kvalitāti.

Paveiktais

Partijas “Ogres Novadam” mērķtiecīgi ir īstenojusi iepriekšējo vēlēšanu programmas.

Politiskā partija „Ogres novadam” (saīsinātais nosaukums ON) ir politiska partija, kas uz brīvprātības principiem apvieno Latvijas Republikas pilsoņus un nepilsoņus kopīgai darbībai partijas mērķu sasniegšanai, lai veiktu politisko darbību, piedalītos vēlēšanu kampaņā, izvirzītu deputātu kandidātus, piedalītos Saeimas un pašvaldību domju (padomju), kā arī Eiropas Parlamenta darbā, ar deputātu starpniecību īstenotu partijas programmu, kā arī iesaistītos publiskās pārvaldes institūciju izveidē

Partijas „Ogres novadam” pamatmērķis ir nodrošināt iedzīvotāju personisko brīvību, labklājību, novada saimniecisko uzplaukumu.

Partija ir veidota uz pamatprincipiem – godīgums, atklātība, profesionalitāte.

Partijas „Ogres novadam” darbības pamatuzdevumi ir:

  • atbalsts biznesa idejām un uzņēmējdarbības veicināšanai,
  • mūsdienīga dzīvojamā fonda izveide jaunajām ģimenēm un speciālistiem,
  • ielu, daudzdzīvokļu māju pagalmu un dzīves vides infrastruktūras labiekārtošana.

Partija „Ogres novadam” savu mērķu un uzdevumu sasniegšanai izmanto šādas demokrātiskas metodes:

  • veic politisko darbību;
  • piedalās Ogres novada pašvaldības, citu pašvaldību, Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanu kampaņās:
  • izvirza deputātu kandidātus;
  • ar deputātu starpniecību īsteno partijas programmu;
  • veic citas likumos atļautās darbības.
Vēsture

Partija „Ogres novadam” tika dibināta 2002. gadā. Ideja par partijas dibināšanu radās laikā, kad tika dibināts Ogres novads. Ideja par politiska spēka izveidi radās Ogresgalā.

Esošos Ogresgala deputātus un pagasta iedzīvotājus satrauca pārstāvniecības jautājums domē gaidāmajās vēlēšanās, jo lauku iedzīvotāju proporcija pret pilsētā dzīvojošajiem bija pielīdzināma attiecībai 1:10.

Pulcējoties vairāk nekā 200 cilvēku kopumam, tika izveidota partija „Ogres novadam” kā organizācija, ar kuras starpniecību iedzīvotājiem tika dota iespēja paust savu viedokli un aktualizēt problēmjautājumus.

Kā teica viens no partijas dibinātājiem Edvīns Bartkēvičs: „partija „Ogres novadam” bija kā komunālpartija, kuras pamatuzdevums ir rūpēties par sava novada sociālekonomisko attīstību”.