Ceļi, Drošība, Ēku apsaimniekošana, Infrastruktūra, Izglītība, Komunālie pakalpojumi, Kultūra, Pārvalde, Sociālie jautājumi, Uzņēmējdarbība, Veselība, Vide

Par paveikto Ogres novadā

1997. - 1998. gads

 • Siltumapgādes struktūras reorganizācija, pilnīgi atdaloties no a/s “Ogre” centralizētās apgādes monopola.
 • Uzceltas jaunas katlu mājas:
  • Upes prspektā,
  • Skolas ielā,
  • Brīvības ielā,
  • Akmeņu ielā,
  • Doles ielā.

2001. - 2005. gads

 • Atjaunota peldbaseina darbība Meža pr. 9.
 • Uzbūvēta Ogres sporta halle pie Ogres pilsētas stadiona.
 • Uzbūvēta Ogres 1. vidusskolas sporta halle.
 • Ielu asfaltēšana Ciemupē un Ogresgalā – LAD finansējums.
 • Siltumtīklu nomaiņa.
 • Siltummezgli dzīvojamās mājās.

2005. gads

 • Darbu uzsāka PII “Strautiņš” Lapu ielā 9.
 • Sadarbība ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju p/a aģentūras “Dziednīca” telpā ierīkots Ģimenes atbalsta dienesta centrs.
 • Ierīkots jauns bērnu rotaļlaukums Mālkalnes prospektā.
 • Atvērts Jauniešu iniciatīvas centrs “Burziņš” Skolas ielā 21.
 • Pabeigta gājēju tilta pār Ogres upi rekonstrukcija.
 • Eksplautācijā nodots skvērs Brīvības ielā, Bērzu alejā.

2006. gads

 • PHARE programmas Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozares attīstības projekta realizācijas rezultātā Ogrē izveidots biznesa inkubators Akmeņu ielā un izveidota mācību bāze un apmācību vieta Ogres profesionālajā vidusskolā, kur gatavo elektronikas un elektrotehnikas  tehniķus.
 • Publiskās un privātās partnerības pilotprojekta ietvaros veikta Ogres mākslas skolas ēkas renovācija.
 • Turpinot pilsētas centra sakārtošanu, veikta Brīvības ielas un Pļavas ielas posma rekonstrukcija.
 • Uzsākti rekonstrukcijas darbi Meža prospektā – posmā no Tīnūžu ielas līdz Upes prospektam.
 • Grants segums atjaunots 28 ielās Ogrē.
 • Ierīkots elektroniskās vadības atīvās atpūtas laukums – vienīgais Baltijā.

2007. gads

 • Turpinājās Ogres pilsētas centra labiekārtošana. Brīvības ielas posma un Pļavas ielas līdz Tīnūžu ielai rekonstrukcija (jāpabeidz līdz 2008. gada jūnijam).
 • Pļavas ielas rekonstrukcija, izbūvējot gājēju un velosipēdistu celiņu.
 • Gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve Brīvības ielā – posmā no Kranciema ielas līdz Suntažu ielai.
 • Rekonstruēta iela, kas no Mālkalnes prospekta ved uz Jaunogres vidusskolu.
 • Veikta Meža prospekta rekonstrukcija posmā no Tīnūžu ielas līdz Mednieku ielai. Pilsētas teritorijā notiek Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” darbi.
 • Veikta Jaunatnes iela posma rekonstrukcija.

2008. gads

 • Turpinot pilsētas centra labiekārtošanu, veikta Brīvības ielas posma no Pļavas ielas līdz Tīnūžu ielai rekonstrukcija, izveidojot gājēju ielu.
 • Pabeigta Akmeņu ielai rekonstrukcija.
 • Rekonstruēts Kalna prospekts posmā no Rīgas ielas līdz Tirgoņu ielai.
 • Uzsākti rekonstrukcijas darbi Meža prospektā – posmā no Tīnūžu ielas līdz Upes prospektam.
 • Grants segums atjaunots 28 ielās Ogrē.
 • Ierīkots elektroniskās vadības aktīvās atpūtas laukums – pirmais Baltijā.

2009. gads

 • Noslēgts līgums ar Valsts reģionālo attīstības aģentūru pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” būvniecību Ogrē.
 • Ogresgalā izbūvēta gājēju ietve un veloceliņu, kā arī ierīkots ielu apgaismojums Liepu ielas posmā no Lielo Aroniju ielas, līdz Bumbieru ielai.
 • Menģelē izbūvēts gājēju celiņš un veloceliņš, kā arī pagasta centrā ierīkots apgaismojums.
 • Turpinājās Mednieku ielas rekonstrukcija posmā no Meža prospekta, līdz Brīvības ielai.
 • Uzsākta Tīnūžu un Brīvības ielas rekonstrukcijas projekta realizēšana.

2010. gads

 • Pabeigta PII “Riekstiņš” būniecības, PII uzsāk darbu.
 • Veikta Nogāzes ielas rekonstrukcija.
 • Turpinās KF ūdensaimniecības projekta 2. kārta.
 • Izveidots skeitparks Ogres stadionā.
 • Veikta Meža prospekta rekonstrukcija posmā no Tīnūžu ielas līdz Upes prospektam.
 • Izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Ogresgalā.
 • Realizējot energoefektivitātes paaugstināšanas projektu, pabeigta Ogres kultūras centra un Ogresgala tautas namu ēku renovācija.
 • Jaunogres vidusskolā realizēts projekts “Jaunogres vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem”.
 • Ogres 1. vidusskolā, Jaunogres vidusskolā un Ogres vakara vidusskolā tiek realizēts projekts “Ogres vidusskolu materiālās bāzes uzlabošana dabaszinību ieguvei”.
 • Nolūkā risināt Ogres pilsētā esošās satiksmes problēmas ar Norvēģijas valdības dipusējā finanšu instrumenta (NFI) finansējumu īstenots projekts “Finanšu ekonomiskā pamatojuma izstrāde valsts un privātās partnerības (VPP) projektam ”Ogres novada satiksmes optimizācija objektu – autotransporta un gājēju tilta pār Ogres upi un tuneļa zem dzelzceļa Rīga – Daugapils būniecība”. Izstrādāti skiču projekti tiltam pār Ogres upi un tunelim zem dzelzceļa Ogres pilsētā, kā arī izstrādāts finanšu ekonomiskais pamatojums to būvniecības finansēšanai sadarbībā ar privāto sektoru.

2011. gads

 • Energoefektivitātes projekta ietvaros veikta Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas renovācija.
 • Realizēts energoefektivitātes paaugstināšanas projekts – sociālās dzīvojamā mājas Ogrē, Indrānu ielā 14 renovācija.
 • Realizēts Mednieku ielas posma no Meža prospekta līdz Brīvības ielai rekonstrukcijas projekts.
 • Realizēts satiksmes drošības uzlabojumu projekts, rekonstruējot gājēju ietvi un veloceliņu Rīgas ielā.

2012. gads

 • Brīvības ielas rekonstrukcija posmā no Kranciema ielas līdz Suntažu ielai.
 • Energoefektivitātes projektu ietvaros veikta pašvaldības administrācijas, p/a “Dziednīca”, Basketbola skola, Jaunogres vidusskolas ēku renovācija.
 • Izbūvēts futbola laukums pie Ogres Valsts ģimnāzijas.
 • Ogres novada domes ēkas renovācija.

2013. gads

 • Uzsākta Brīvības ielas rekonstrukcija posmā no Suntažu ielas līdz Rūpnieku ielai.
 • Uzsākta aizsargdambja rekonstrukcija pie Norupītes.
 • Pabeigts atkritumu izgāztuves “Ķilupe” rekultivācijas projekts.
 • Jaunogres vidusskolas sporta zāles pārbūve.
 • 2010. gada februārī tika uzsākta projekta “Tīnūžu un Brīvības ielu Ogrē rekonstrukcija”, īstenošana, kura ietvaros tika veikta Brīvības ielas (no Kranciema ielas, līdz Tīnūžu ielai) un Tīnūžu ielas topogrāfija un skiču projekta izstrāde, kā arī tika uzsākta tehniskā projekta izstrāde, 2013. gadā projekta ietvaros rekonstruēta iela visā garumā, izbūvēts skvērs ar strūklaku Brīvības un Tīnūžu ielas saskarē, satiksmes aplis.

2011. - 2013. gads - Projektu ieviešana pagastu teritorijā

 • Vienkāršotās rekonstrukcijas darbi Meņģeles pamatskolas ēkai un sporta zālei.
 • Ogresgala pamatskolas stadiona rekonstrukcija.
 • Madlienas kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija.
 • Jaunogres vidusskolas sporta zāles pārbūve.
 • Taurupes pagasta sporta laukuma vienkāršotā rekonstrukcija.
 • Ogres novada Ķeipenes pagasta Ķeipenes ciema ūdenssaimniecības attīstība.
 • Celiņu, žogu un vārtiņu nomaiņa Madaru ielas vienkāršotā rekonstrukcija Madlienā.
 • Realizēts projekts “Estrādei Suntažos – būt!”.
 • Ogres novada Madlienas atklātā peldbaseina atjaunošana un peldvietas labiekārtošana.
 • Brīvdabas pulcēšanās vietas izveide Ogres novada Līčupē.
 • Ogres novada Krapes pagastā esošā tilta pār Lobes upi vienkāršotā rekonstrukcija.
 • Tautas tērpu iegāde Ogres novada Ķeipenes tautas nama deju kolektīviem.
 • Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Ogres novada Krapes pagasta izgāztuves „Pinkas” Nr.74528/3671/PPV rekultivācija – KF.
 • Plaužu ezera rekreācijas zonas labiekārtošana Ogres novada Taurupes pagastā.
 • Tautas tērpu iegāde Ogres novada pašvaldības amatiermākslas Madlienas un Taurupes pagasta kolektīviem.
 • Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Ķeipenes pagasta, Ķeipenes ciema, Suntažu pagasta Suntažu ciemā, Lauberes pagasta Lauberes ciemā, Taurupes pagasta Taurupes ciemā, Mazozolu pagasta Līčupes ciemā, Menģeles pagasta Menģeles ciemā un Madlienas pagasta Madlienas ciemā.
 • Latvijas – Šveices sadarbības programma (SW) un Valsts pamatbudžeta programma “Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošana“ (PB) – skolēnu pārvadājumiem saņemti 7 autobusi.