Programma
Ogres novada pašvaldības vēlēšanām 2017. gada 3. jūnijā
Vide un infrastruktūra
 • Moderna un plaša bērnu rotaļu un fiziskās attīstības laukuma izveide novadā.
 • Auto transporta tuneļa un gājēju pārvada izbūve.
 • Novada ielu un ceļu segumu atjaunošanas programmas izstrāde un ieviešana, paredzot plānveidīgu ielu asfaltbetona seguma un ceļu atjaunošanu katru gadu.
 • Kopīgas tehniskās bāzes izveide ceļu apsaimniekošanai pagastu teritorijās.
 • Vienkāršota cietā seguma izveide grantētām ielām (60% no ielām).
 • Autostāvvietas “Park and ride” izbūve pie Ogres stacijas.
 • Veloceliņu tīkla attīstība un izbūve novadā.
 • Atpūtas soliņu izvietošana publiskajās teritorijās.
 • Laivu piestātņu un peldvietu labiekārtošana pie ezeriem un upēm.
 • Finansējuma dubultošana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai un iekšpagalmu labiekārtošanai.
 • Kapličas izbūve Smiltāju kapos.
 • Suntažu katlu mājas rekonstrukcija.
 • Krapes un Ogresgala ūdenssaimniecības projektu attīstība.
 • Pagastu apgaismojuma modernizācija, jauna apgaismojuma izbūve.
 • Plānveidīga meliorācijas un notekūdeņu sistēmu atjaunošana novadā.
Pārvalde
 • Administrācijas pārvaldes līmeņu samazināšana un iekšējā audita atjaunošana.
 • Uz klientu orientēta kvalitatīva pakalpojumu nodrošināšana iedzīvotājiem.
 • Sabalansēta, ilgtspējīga budžeta nodrošināšana.
 • Birokrātijas un korupcijas izskaušana un pašvaldības darba ētikas kodeksa ieviešana.
 • Pašvaldības aģentūru pārraudzība un darbības kontrole, tajā skaitā kontrole pār daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas līdzekļu izlietojumu.
Uzņēmējdarbība
 • Novada uzņēmējdarbības atbalsta centra izveidošana.
 • Infrastruktūras un inženiertehnisko komunikāciju izbūve industriālajās teritorijās.
 • Uzņēmēju samaksātā nekustamā īpašuma nodokļa ieguldīšana infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai.
 • Sadarbība ar novada uzņēmējus pārstāvošajām organizācijām, nozaru asociācijām un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm.
 • Biznesa ideju atbalsta programmas izveide uzņēmējdarbības veicināšanai novadā.
 • Uzņēmēju pārstāvības nodrošināšana pašvaldības darbā.
Drošība
 • Video novērošanas centra attīstība, mobilo video kameru un video reģistratoru ieviešana.
 • Papildus pašvaldības policijas inspektoru vietu izveide pagastu iecirkņos.
 • Atskurbtuves izveide Ogrē.
Sociālie jautājumi
 • Pabalsta palielināšana par katra bērna piedzimšanu un vietas nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādē.
 • Mobilās brigādes izveide mājas aprūpei novadā.
 • Grupu dzīvokļu izveide cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un pensionāriem.
 • Sociālo māju reorganizācija (tajā skaitā sociālo dzīvokļu iemītnieku izmitināšana pēc sociālajām grupām – atsevišķi ģimenes ar bērniem, atsevišķi personas ar atkarības problēmām un tml.).
 • Sociālo darbinieku skaita palielināšana un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšana.
 • Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai.
 • Atbalsts Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībniekiem.
 • Speciālās izglītības iestādes bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveide Ogrē.
 • Atbalsts un sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām.
Izglītība
 • Esošā skolu tīkla saglabāšana novadā.
 • Piebraucamo ceļu, celiņu un stāvlaukumu sakārtošana pie skolām.
 • Alternatīvu mācību metožu iekļaušana pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu mācīšanas un mācīšanās procesos.
 • Pakāpeniska bezmaksas ēdināšanas ieviešana visās pirmsskolas izglītības iestādēs.
 • Jaunu pedagogu piesaistīšana un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšana atbalsta personālam.
 • Izglītojamo ievadīšana finanšu pratībā un uzņēmējdarbībā.
 • Jaunu interešu izglītības pakalpojumu nodrošināšana – tehniskā jaunrade un modelisms.
 • Pieaugušo izglītības koordinatora piesaiste pašvaldībā.
Sports
 • Atbilstošas sporta infrastruktūras izveide Jaunogres vidusskolā, Suntažu vidusskolā un Ķeipenes pamatskolā.
 • Ogres novada sporta būvju energoefektivitātes paaugstināšana.
 • Sporta un atpūtas laukumu atjaunošana un āra trenažieru ierīkošana novadā.
 • Skeitparka izbūve.
Kultūra
 • Ogres pilsētas bibliotēkas rekonstrukcija.
 • Pagastu tautas namu aprīkojuma modernizācija.
 • Kultūras centra Lielās zāles rekonstrukcija.
 • Multifunkcionāla saieta laukuma izveide aiz Ogres Kultūras centra.
Pārvalde, drošība un uzņēmējdarbība
 • Centīsimies samazināt birokrātiju.
 • Attīstīsim pašvaldības  e-pakalpojumus.
 • Veiksim funkciju auditu pašvaldībā.
 • Atbalstīsim iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju iniciatīvas programmu īstenošanā.
 • Attīstīsim videonovērošanu, tai skaitā pašvaldības iestādēs.
 • Modernizēsim pašvaldības policijas  bāzi, veicinot dienesta mobilitāti.
 • Sadarbosimies un veidosim dialogu ar Ogres novada uzņēmējus pārstāvošajām organizācijām un nozaru asociācijām.
 • Attīstīsim industriālās un komercdarbībai paredzētās teritorijas, piesaistot investorus un ES fondus.
 • Sekmēsim Ogres novada amatnieku apvienošanos savā organizācijā un viņu ražojumu realizāciju.
 • Atbalstīsim uzņēmējiem nepieciešamās infrastruktūras izbūvi.
 • Attīstīsim un veidosim kooperāciju.
 • Attīstīsim upju un ezeru apsaimniekošanu.
 • Atbalstīsim komerczinību ieviešanu skolās.
Kultūra un sports
 • Nodrošināsim Dziesmu un Deju svētku procesa nepārtrauktību un iedzīvotāju jaunrades un radošās līdzdarbības iespēju pilnveidošanu novadā.
 • Veicināsim profesionālās mākslas pieejamību novadā.
 • Turpināsim novada kultūras un tautas namu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu un ēku remontu.
 • Attīstīsim novada bibliotēkas kā mūsdienīgus informācijas un mūžizglītības centrus.
 • Atbalstīsim novadpētniecības istabas un muzejus kā kultūrvēsturiskās atmiņas glabātājus, novada identitātes apliecinājumus un atpazīstamības veicinātājus.
 • Turpināsim novada sporta bāzu rekonstrukciju un renovāciju.
 • Pilnveidosim publiskas pieejas  laukumu, veselības taku, pludmales, veloceliņu, slēpošanas trašu, ierīkošanu.
 • Organizēsim veselības veicinošus sporta pasākumus ar mērķi  iesaistīt visu paaudžu iedzīvotājus.
 • Piesaistīsim jaunus sporta speciālistus.
 • Iekārtosim un atbilstoši aprīkosim  ielu vingrotāju laukumus Ogres novadā.
 • Izmantosim iespējas piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu sporta objektiem Ogres novadā.
Izglītība
 • Nodrošināsim kvalitatīvu  un konkurētspējīgu izglītību pirmskolas, pamatskolas un vidusskolas posmos, atbilstoši izglītības standartiem.
 • Nodrošināsim izglītības pieejamību tuvu dzīvesvietai.
 • Izveidosim elastīgu, sociāli iekļaujošu izglītības sistēmu Ogres novada skolās un pirmskolas izglītības iestādēs, kas spēj reaģēt uz dažādām individuālām bērna vajadzībām, nodrošinot atbalsta personāla pieejamību.
 • Saglabāsim, papildināsim, rekonstruēsim un pilnībā izmantosim novada skolu sporta bāzes.
 • Attīstīsim un uzlabosim sadarbību starp vietējiem uzņēmējiem un izglītības iestādēm
 • Ogres novadā, tuvinot izglītību darba tirgum, sekmējot un popularizējot  vietējo uzņēmējdarbību.
Vide un infrastruktūra
 • Uzlabosim  novada pašvaldības ceļu un ielu segumus.
 • Īstenosim energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus siltumapgādes jomā: mainīsim siltumtrases, siltināsim daudzdzīvokļu un sabiedriskās ēkas.
 • Turpināsim darbu pie ūdenssaimniecības attīstības un dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanas.
 • Attīstīsim dabas parku teritorijas.
 • Pilnveidosim atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, attīstīt dalīto atkritumu šķirošanas punktu tīklu.
 • Piesaistīsim  ES Struktūrfondu finansējumu vides un infrastruktūras saglabāšanai un uzlabošanai.
Sociālie jautājumi un veselība
 • Izveidosim jaunus pakalpojumu –  patversmi, mobilo brigādi, dienas centrus.
 • Attīstīsim audžuģimeņu kustību.
 • Atbalstīsim sadarbību ar nevalstiskām organizācijām sociālo pakalpojumu sniegšanā.
 • Meklēsim iespēju izvietot Ogres pilsētas sociālo centru un sociālā dienesta pakalpojuma sniedzējus (izņemot krīzes centru) vienā ēkā.
Pārvalde, drošība un uzņēmējdarbība
 • Lai pilnveidotu Domes un iedzīvotāju savstarpējo komunikāciju, izveidosim “Ogres novada informācijas banku”, iekārtojot piecus pakalpojuma centrus, kuros iedzīvotāji saņems visu nepieciešamo informāciju par pašvaldības darbu un sociāliem jautājumiem.
 • Veicot preventīvos pasākumus, uzlabosim novada iedzīvotāju drošību – palielināsim pašvaldības policijas patrulēšanas intensitāti, lai strādātu divas patruļas vienlaicīgi, un veicināsim brīvprātīgo patruļu kustību, kā arī tālāk attīstīsim video novērošanas sistēmu.
 • Palielināsim darba vietu skaitu Ogres novadā:
  • atbalstot novadā darbojošos uzņēmumu izaugsmi, t.i., attīstot industriālās teritorijas,
  • piesaistot jaunus uzņēmējus un radot pievilcīgu vidi biznesa un tūrisma attīstībai (industriālās platības, infrastruktūra, kvalificēts darbaspēks), izveidojot Biznesa inkubatoru
 • Uzņēmējdarbības attīstībai novadā izveidosim Uzņēmēju padomi pie Domes, kurā darbosies lielāko novada uzņēmēju un OMVUA pārstāvji.
Sociālie jautājumi un veselība
 • Uzlabosim informācijas apmaiņu un sadarbību ar NVO (Invalīdu biedrību, Represēto apvienību, Pensionāru biedrību u.c.) sociālo pakalpojumu sniegšanā.
 • Sniegsim atbalstu pensionāriem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.
 • Pilnveidosim sociālā dienesta infrastruktūru, ieviešot arī tādu sociālā darba formu, kā izglītojošais sociālais darbs, t.sk., cīņai ar atkarībām.
 • Paplašināsim sociālo pakalpojumu klāstu ģimenēm ar bērniem.
 • Pilnveidosim un paplašināsim aprūpi mājās.
 • Nodrošināsim Ģimenes ārstu praksi Ciemupē.
 • Nodrošināsim pieejamu medicīnisko aprūpi personām ar īpašām vajadzībām.
 • Pilnveidosim rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību “Dziednīcā”.
Kultūra un sports
 • Lai pilnveidotu un koordinētu sporta sistēmu Ogres novadā, pie Domes izveidosim sporta komisiju.
 • Izstrādāsim novada sporta attīstības plānu, nodrošinot sporta bāžu izmantošanas efektivitāti un sporta organizāciju sadarbību.
 • Turpināsim novada sporta infrastruktūras rekonstrukciju un labiekārtošanu.
 • Turpināsim plānveidīgu novada kultūras iestāžu materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu un rekonstrukciju.
 • Atbalstīsim mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus.
 • Uzlabosim informāciju par KC darbību.
 • Pilnveidosim kultūras pieejamību dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām.
Vide un infrastruktūra
 • Pieprasīsim lielāku akcīzes nodokļa pārdali par labu pašvaldību ceļiem.
 • Uzlabosim ceļu infrastruktūru, t.sk., trotuāru rekonstrukciju un izbūvi.
 • Turpināsim ielu apgaismojuma tīkla rekonstrukciju, paplašināšanu, gājēju pāreju apgaismošanu.
 • Uzsāksim projekta izstrādi dzelzceļa šķērsošanai.
 • Uzsāksim ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju.
 • Turpināsim siltumapgādes modernizāciju.
 • Atbalstīsim dzīvojamā fonda attīstību, ceļot jaunas ēkas un rekonstruējot esošās.
 • Attīstīsim mājokļu apsaimniekošanas sistēmu, t.sk., atbalstot DZĪKS veidošanos.
 • Atbalstīsim iedzīvotāju iniciatīvu bērnu rotaļlaukumu izveidošanā.
 • Nodibināsim Zilokalnu dabas parka apsaimniekošanas iestādi.
 • Atbalstīsim Dendroloģiskā parka labiekārtošanu.
 • Ieviesīsim Ogres novadā šķiroto atkritumu savākšanas sistēmu.
 • Turpināsim piesaistīt ES dažādu fondu un programmu līdzekļus novada infrastruktūras sakārtošanai.
Izglītība
 • Turpināsim realizēt skolu un bērnudārzu renovācijas programmu.
 • Pie katras skolas izveidosim bērnu vasaras darba brigādes un nometnes.
 • Atbalstīsim darba vietu radīšanu jauniešiem vasaras periodā.
 • Organizēsim izglītības procesu Ogres pamatskolā 1. – 9.klasei, Ogres vakara vidusskolā atvērsim 7. un 8. korekcijas klasi.
 • Celsim izglītības lomu sabiedrībā:
  • atbalstot ģimenes, kuras izprot izglītības nozīmi un ar savu darbību to
   apliecina,
  • popularizējot interešu izglītības iespējas,
  • izstrādājot motivējošu prēmēšanas sistēmu pedagogiem.
 • Palielināsim bērnu vietu skaitu pirmsskolas izglītības iestādēs:
  • atvērsim silītes grupu,
  • atvērsim diennakts grupu Ogresgala PII “Ābelīte”.
Insfrastruktūras pilnveidošana un vides saglabāšana
 • Partija iestājas par papildus resursu piesaisti ielu un ceļu remontiem, ar mērķi panākt ceļu tīkla stāvokļa uzlabošanu visā novada teritorijā, nodrošinot, ka katrs iedzīvotājs visīsākajā laikā nokļūst novada centrā vai nekavējoši saņem neatliekamo palīdzību. Ikvienam pagasta centram ar novada centru jābūt saistītam ar kvalitatīviem ceļiem.
 • Jāturpina piesaistīt Eiropas Savienības dažādu fondu un programmu līdzekļus pilsētas un pagastu infrastruktūras sakārtošanai.
 • Jāatbalsta pasākumus novada vides sakopšanai un plānveidīgai apzaļumošanai.
 • Jāinformē sabiedrība par apkārtējās vides stāvokli un problēmām, tādējādi veicinot iesaistīšanos svarīgu lēmumu pieņemšanā.
 • Jāanalizē vides problēmas, jānosaka to cēloņi, kā arī problēmu un seku savstarpējā saistība.
 • Partijas uzmanība ir pievērsta:
  • dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai;
  • notekūdeņu attīrīšanai atbilstoši pastāvošajām likuma normām;
  • atkritumu apsaimniekošanai;
  • kultūrvides un ainavu saglabāšanai;
  • gaisa kvalitātes uzlabošanai.
 • Paralēli pašvaldības līdzekļiem infrastruktūras pilnveidošanai un vides aizsardzības problēmu risināšanai, pārdomāti jāpiesaista Eiropas Savienības strukturālo fondu līdzekļus.
Uzņēmējdarbība
 • Partija ir pārliecināta, ka uzņēmējdarbības vides attīstība ir novada ekonomiskās izaugsmes pamats.
 • Jāveicina ražošanas uzņēmumu celtniecība un darbība, tādējādi risinot nodarbinātības problēmas.
 • Jāpaplašina esošās uzņēmējdarbības aktivitātes, un jāizveido jauns tehnoloģiskais parks.
 • Jāizmanto valsts un Eiropas Savienības programmas un projekti investīciju un kredītresursu piesaistei uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstībai.
 • Jāsekmē privātstruktūru iesaistīšanās tūrisma servisa nodrošināšanā novadā.
Pašvaldības pārvalde
 • Partijas „Ogres novadam” mērķis ir stipra, finansiāli spēcīga, kompetenta un par saviem iedzīvotājiem atbildīga Ogres novada pašvaldība.
 • Pašvaldībai jāveicina sadarbība ar iedzīvotājiem, valsts iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem, citām pašvaldībām un starptautiskajiem partneriem. Pašvaldības lēmumiem jābūt skaidriem, saprotamiem, pamatotiem un pārskatāmiem.
 • Partija atbalsta tādu pašvaldības darbu, kas nodrošina pilnīgu atklātību par budžeta līdzekļu izlietošanu, rada iedzīvotājos interesi, sapratni, informētību un atbildības izjūtu par ekonomiskajām, sociālajām, politiskajām un ekoloģiskajām kopsakarībām un mijiedarbībām novada attīstībā.
 • Pašvaldībai jānodrošina iedzīvotāju tiesības iepazīties ar pašvaldības darbību – paveiktajiem uzdevumiem, izlietotajiem līdzekļiem un pieņemtajiem tiesību aktiem.
Kūlturvide
 • Partija iestājas par pašvaldības atbalsta nodrošināšanu  kultūras namu darbībai.
 • Kultūrai jākļūst par būtisku sabiedrības pamatvērtību, bez kuras nav iespējama personības un visas sabiedrības pastāvēšana. Kultūra cieši jāsaista ar kvalitatīvu dzīves vidi un tautsaimniecības, tai skaitā kultūras tūrisma, attīstību.
 • Jāveicina kultūras norišu un kultūrvērtību pieejamību ikvienam sabiedrības loceklim neatkarīgi no dzīvesvietas un materiālā stāvokļa, paredzot atlaides maznodrošinātajiem.
Bērnu un jaunatnes lietas
 • Partijas uzdevumi ir panākt:
  • veselīgas mikrovides nodrošināšanu bērnu un jauniešu attīstībai;
  • narkotiku izplatības samazināšanu jauniešu vidū;
  • ārpusskolu aktivitāšu pieaugumu, īpaši lauku teritorijā,
  • jauniešu nevalstisko organizāciju atbalstīšanu,
  • bērnu un jaunatnes sporta organizāciju pilnveidošanu un attīstību Ogres novadā.
Veselības aprūpe
 • Partija paredz pilnveidot pieejamu veselības aprūpi katram Ogres novada iedzīvotājam.
 • Jāatbalsta ambulatorās rehabilitācijas attīstība Ogres novada pašvaldības aģentūrā ‘’Dziednīcā’’, veicinot ciešāku veselības un sociālās aprūpes speciālistu sadarbību pacientu interesēs.
Izglītība
 • Partija uzskata, ka izglītoti un straujām tehnoloģiskām pārmaiņām piemēroties spējīgi cilvēki ir augošas labklājības garants.
 • Partija iestājas par to, lai katram jaunietim nodrošinātu iespējas iegūt izglītību neatkarīgi no ģimenes materiālā stāvokļa.
 • Novadā jāpilnveido izglītības iestāžu tīkls:
  • pirmskolas izglītības nodrošināšanai,
  • skolu infrastruktūras attīstībai,
  • profesionālās izglītības iestāžu programmu pilnveidošanai.
 • Jāveicina novada iedzīvotāju izpratne par novadā un pilsētā dzīvojošo nacionālo un etnisko grupu kultūras vērtībām, radot labvēlīgus apstākļus kultūru dialogam, vienlaicīgi sekmējot integrācijas procesus valstī.
 • Jāatbalsta pedagogu darba prestiža celšana, morāli un materiāli stimulējot katra profesionālā līmeņa pilnveidošanu un personisko izaugsmi.
 • Jāsekmē jauno pedagogu iesaistīšanos izglītības darbā, piesaistot pašvaldības līdzekļus viņu papildus izglītošanā.
 • Jāizveido stipendiju fondu talantīgo jauniešu atbalstam.
Sociālā drošība
 • Partijas nostāja ir, lai katrs darbaspējīgais ir atbildīgs sabiedrības priekšā, savukārt sabiedrība atbild par tiem, kas paši nespēj sevi pietiekami nodrošināt.
 • Jāveicina iedzīvotāju savstarpējā palīdzība un jāvairo izpratne par situāciju, kādā dzīvo mūsu līdzcilvēki.
 • Lai būtiski izskaustu nabadzības cēloņus, ir nepieciešama ekonomisko aktivitāšu veicināšana, nodarbinātības un darba spēju attīstība.
 • Pašvaldību sociālo pabalstu pieprasīšanas un piešķiršanas kārtībai jābūt vienkāršai un saprotamai palīdzības prasītājiem, pārskatāmai sociālās palīdzības organizētājiem un sociālā nodokļa maksātājiem.
 • Jāveicina sabiedrisko un privāto organizāciju lomas palielināšana sociālajā jomā, lai tās uzņemtos daļu no sociālās aprūpes funkcijām, it sevišķi jomās, kurās tās spēj sniegt labākas kvalitātes un lētākus pakalpojumus nekā valsts un pašvaldību sociālās aprūpes iestādes.
 • Par sociālās politikas prioritāti jāizvirza bērns un ģimene:
  • sociālie  pakalpojumi ģimenēm ar bērniem;
  • atbalsts ģimenēm bērnu audzināšanai;
  • vērtību orientējoša izglītība bērniem un jauniešiem;
  • darbs ar sociālā riska ģimenēm.
 • Efektīvai sociālās palīdzības sniegšanai jāstiprina valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju sadarbību, lai veicinātu:
  • bezvecāku aprūpes bērnu nodošanu aizbildnībā un pieņemšanu audžu ģimenēs;
  • sociālās programmas bērniem un viņu vecākiem no sociālā riska grupām;
  • personu ar īpašām vajadzībām (invalīdu) sociālo rehabilitāciju un integrāciju sabiedrībā;
  • atbalstu pensionāriem un maznodrošinātajiem;
  • pajumtes, izglītības un darba pieejamību sociālā riska grupās.
  • Jāatbalsta esošo sociālo māju stāvokļa uzlabošana un jaunu izveide.
Lauku vide un lauksaimniecība
 • Partija strādā, lai:
  • novada lauksaimniecība būtu konkurētspējīga un ilgtspējīga;
  • lauku vide tiktu saglabāta daudzveidīga un apdzīvota;
  • mežu apsaimniekošanā tiktu ievērots sabiedrības ekonomisko, ekoloģisko un sociālo interešu līdzsvars.
 • Partija rūpējas par:
  • lauku ekonomikas dažādošanu, veicinot alternatīvu ienākumu avotu radīšanu;
  • vispārējās lauku infrastruktūras uzlabošanu (ceļi, sakari, ūdensapgāde);
  • bioloģiskās daudzveidības un lauku ainavas saglabāšanu.
 • Lauku videi jākļūst par dzīvesveidu.
Sabiedriskā drošība
 • Partija ir pārliecināta, ka valsts policija ir galvenais sabiedriskās drošības garants, bet pašvaldības policija – vietējās pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanas nodrošinātāja.
 • Partija atbalsta mērķtiecīgu policistu darba atalgojuma un atbildības palielināšanu, kā arī materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanu.
 • Partija uzskata par svarīgu atbalstīt brīvprātīgo organizācijas, kas veicina sabiedrisko drošību novadā.