Statūti
Apstiprināts politiskās partijas ``Ogres novadam`` biedru kopsapulcē Ogrē, 2008. gada 26. martā.
1.nodaļa. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Politiskā partija“OGRES NOVADAM” (saīsinātais nosaukums ON) ir politiska partija, kas uz brīvprātības principiem apvieno Latvijas Republikas pilsoņus un nepilsoņus kopīgai darbībai partijas mērķu sasniegšanai, lai veiktu politisko darbību, piedalītos vēlēšanu kampaņā, izvirzītu deputātu kandidātus, piedalītos Saeimas un pašvaldību domju (padomju), kā arī Eiropas Parlamenta darbā, ar deputātu starpniecību īstenotu partijas programmu, kā arī iesaistītos publiskās pārvaldes institūciju izveidē
1.2. Partija “OGRES NOVADAM” darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, likumiem, šiem statūtiem un programmu.

2.nodaļa. Darbības mērķis.

2.1. Partijas “Ogres  novadam” pamatmērķis ir nodrošināt iedzīvotāju personisko brīvību, labklājību, novada saimniecisko uzplaukumu.
2.2. Partijas “OGRES NOVADAM” mērķi ir noteikti partijas biedru kopsapulcē apstiprinātajā partijas programmā.

3.nodaļa. Darbības uzdevumi.

3.1. Partijas “OGRES NOVADAM” darbības uzdevumi ir:
3.1.1. nodrošināt demokrātisku, kompetentu un godīgu pārvaldi;
3.1.2. sekmēt iedzīvotāju labklājības pieaugumu;
3.1.3. radīt labvēlīgus apstākļus sabiedrības pamata – veselīgas un pārtikušas ģimenes – pastāvēšanai.

4.nodaļa. Darbības metodes.

4.1. Partija “OGRES NOVADAM” savu mērķu un uzdevumu sasniegšanai izmanto šādas demokrātiskas metodes:
4.1.1. veic politisko darbību;
4.1.2. piedalās Ogres novada pašvaldības, citu pašvaldību, Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanu kampaņās:
4.1.3. izvirza deputātu kandidātus;
4.1.4. ar deputātu starpniecību īsteno partijas programmu;
4.1.5. veic citas likumos atļautās darbības.

5.nodaļa. Finanšu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība.

5.1. Partijai “OGRES NOVADAM” ir juridiskās personas statuss, tai ir savi finanšu līdzekļi un manta, ko veido biedru naudas maksājumi, labprātīgi ziedojumi vai citā, likumdošanā atļautā kārtībā, iegūts īpašums.
5.2. Lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, partija ir tiesīga savā vārdā veikt atklātu saimniecisko darbību, kurai nav peļņas gūšanas rakstura un nolūka.
5.3. Lēmumus par partijas “OGRES NOVADAM” mantas un finanšu līdzekļu izlietošanu un izmantošanu pieņem valde.
5.4. Partijā “OGRES NOVADAM” ir biedru naudas maksājumi. Partijas biedri maksā biedru naudu no brīža, kad partijas valde ar lēmumu apstiprinājusi personas uzņemšanu par partijas biedru.  Partijas biedri maksā biedru naudu ne mazāk kā LVL 0,30 mēnesī, pensionāri un studenti maksā ne mazāk kā LVL 0,10 mēnesī.

6.nodaļa. Simbolika.

6.1. Partijai ir sava grafiskā zīme (logo). Grafiskās zīmes (logo) paraugs pievienots statūtiem pielikumā.

7.nodaļa. Biedru uzņemšanas un izslēgšanas noteikumi.

7.1. Partijas “OGRES NOVADAM” biedri ir partijas dibinātāji un šajos statūtos noteiktajā kārtībā par partijas biedriem uzņemtās personas.
7.2. Par partijas “OGRES NOVADAM” biedru var kļūt 18 gadu vecumu sasniegušas personas, kuras ir Latvijas Republikas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi, kas nav Latvijas pilsoņi, bet kas uzturas Latvijas Republikā, neatkarīgi no tautības, dzimuma un reliģiskās piederības, kas apņemas ievērot šos statūtus un īstenot partijas programmu.
7.3. Partijas „OGRES NOVADAM” darbībā var piedalīties partijas atbalstītāji. Atbalstītāji ir personas, kas nav partijas biedri, bet aktīvi atbalsta partijas programmu, darbību un mērķu sasniegšanu, partijas vēlēšanu kampaņas. Atbalstītājs pēc sava lūguma saņem partijas atbalstītāja apliecību.
7.4. Jaunus biedrus partijā uzņem valde pēc kandidāta rakstiska iesnieguma un pamatojoties uz divu partijas biedru rakstveida ieteikumiem. Ieteikumus var sniegt partijas dibinātāji vai arī partijas biedri, kura stāžs partijā nav mazāks par vienu gadu.  Valdes lēmumu apstiprina partijas sapulce ar vairāk nekā puses no klātesošo biedru balsu vairākumu. Partijas biedriem ir valdes apstiprināta noteikta parauga nozīmīte.
7.5. Partijas valde pēc valdes priekšsēdētāja vai valdes locekļa pamatota priekšlikuma var izslēgt biedru no partijas „Ogres  novadam”, ja:
7.5.1. viņš neievēro vai pārkāpj partijas statūtus, programmu un darbojas pret partijas lēmējinstitūciju pieņemtajiem lēmumiem;
7.5.2. viņš ir citas partijas biedrs;
7.5.3. viņš izdara darbības vai pieļauj morāles normu pārkāpumus, kas diskreditē partiju;
7.5.4. piedalās citu politisko spēku priekšvēlēšanu kampaņās;
7.5.5. ja partijas biedrs ir deputāts un nepilda partijas programmu un/vai balso pret partijas pieņemtajiem lēmumiem;
7.5.6. viņš vairāk nekā sešus mēnešus pēc kārtas neattaisnoti nav maksājis biedru naudu;
7.5.7. attiecībā uz viņu ir stājies spēkā notiesājošs tiesas spriedums par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.
7.6. Valdes lēmumu par biedra izslēgšanu no partijas apstiprina partijas sapulce ar vairāk nekā puses klātesošo biedru balsu vairākumu. Partijas valdei ir pienākums piecu dienu laikā rakstveidā paziņot biedram lēmumu par viņa izslēgšanu no partijas un šā lēmuma motivāciju (pamatojumu).

8.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

8.1. Partijas biedra tiesības ir:
8.1.1. piedalīties partijas politikas un darbības noteikšanā;
8.1.2. saņemt un izplatīt informāciju par aktuāliem partijas darba jautājumiem;
8.1.3. saskaņā ar partijas statūtiem vēlēt partijas amatpersonas un institūcijas, kā arī tikt ievēlētam partijas amatos un institūcijās;
8.1.4. saņemt informāciju par partijas izvirzītu un ievēlētu vai ieceltu amatpersonu darbību, kā arī brīvi paust savu viedokli;
8.1.5. pretendēt, lai tiktu iekļauts partijas vēlēšanu deputātu kandidātu sarakstos, kā arī statūtos noteiktajā kārtībā lemt par partijas kandidātiem pašvaldību, Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanās;
8.1.6.statūtos noteiktajā kārtībā apstrīdēt partijas pieņemtos lēmumus;
8.1.7. uz laiku apturēt savu darbu partijā, ja tā nav savienojama ar dienesta vai amata pienākumu pildīšanas nosacījumiem;
8.1.8. izstāties no partijas, par to rakstiski paziņojot valdei.
8.2. Partijas biedra pienākumi ir:
8.2.1. ievērot partijas statūtus, sekmēt partijas programmas un lēmumu īstenošanu;
8.2.2. atbalstīt partiju tās darbā, popularizēt partijas idejas un nostādnes;
8.2.3. sniegt partijas biedriem konsultācijas un politisko atbalstu;
8.2.4. piedalīties valdes priekšsēdētāja un citu partijas institūciju vēlēšanās;
8.2.5. veicināt dialogu sabiedrības saliedēšanai;
8.2.6. noteiktā apmērā un laikā maksāt biedru naudu;
8.2.7. savā darbībā ievērot demokrātijas, atklātuma, taisnīguma principus.

9.nodaļa. Augstākā lēmējinstitūcija.

9.1. Partijas „Ogre novadam” augstākā lēmējinstitūcija ir biedru kopsapulce. Kārtējās partijas biedru kopsapulces sasauc valde ne retāk kā reizi kalendārajā gadā. Ārkārtas biedru kopsapulci sasauc valde pēc valdes priekšsēdētāja, valdes vai ne mazāk par vienas desmitās daļas partijas biedru pieprasījumu mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas dienas.
9.2.Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no partijas biedriem, ja nav nodrošināts kvorums, triju nedēļu laikā atkārtoti tiek sasaukta biedru kopsapulce, kas ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja biedru kopsapulcē piedalās vismaz divi biedri. Visi biedru kopsapulces lēmumi tiek uzskatīti par pieņemtiem, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem, atklāti balsojot, ja šajos statūtos nav norādīts citādi.
9.3. Biedru kopsapulci vada valdes priekšsēdētājs vai cits viņa pilnvarots valdes loceklis.
9.4. Tikai biedru kopsapulces kompetencē ietilpst:
9.4.1. grozījumu izdarīšana partijas statūtos un programmā;
9.4.2. valdes, valdes priekšsēdētāja un revīzijas komisijas ievēlēšana un atsaukšana;
9.4.3. lēmuma pieņemšana par partijas darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;
9.4.4. lēmumu pieņemšana par partijas piedalīšanos partiju apvienības dibināšanā.
9.4.5. lēmumu pieņemšana par partijas teritoriālo un citu struktūrvienību izveidošanu, kā arī to tiesību un pienākumu noteikšana.

10.nodaļa. Pastāvīgi funkcionējošas vadības institūcijas.

10.1. Kopsapulces starplaikos partijas „OGRES NOVADAM” augstākā lēmējinstitūcija ir partijas sapulce. Sapulci sasauc partijas valde vai valdes priekšsēdētājs ne retāk par vienu reizi sešos mēnešos. Ārkārtas partijas sapulci sasauc partijas valde pēc savas iniciatīvas vai septiņu dienā laikā no brīža, kad tā saņēmusi vismaz vienas piektās daļas partijas biedru parakstītu iesniegumu.
10.2. Sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk par vieno piekto daļu no partijas biedriem. Visi lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu, atklāti balsojot.
10.3. Partijas sapulce:
10.3.1. apstiprina valdes pieņemtos lēmumus par jaunu biedru uzņemšanu partijā un izslēgšanu no partijas;
10.3.2. apstiprina valdes izvirzītos partijas deputātu kandidātu sarakstus Ogres novada pašvaldības, citu pašvaldību, Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kā arī attiecīgās priekšvēlēšanu programmas;
10.3.3. ieceļ zvērinātu revidentu
10.3.4. izlemj citus svarīgus partijas darbības taktikas jautājumus.
10.4. Valde ir partijas izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv partiju..
10.5. Partijas valdi, valdes locekļu kandidātus un valdes priekšsēdētāju ievēl biedru kopsapulce, atklātās vēlēšanās.
10.6. Valde sastāv no valdes priekšsēdētāja un 15 (piecpadsmit) valdes locekļiem. Biedru kopsapulce var ievēlēt trīs (3) valdes locekļu kandidātus.
10.7. Valdes priekšsēdētāja un pārējo valdes locekļu pilnvaru termiņš ir divi gadi.
10.8. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt partiju atsevišķi. Pārējiem valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt partiju kopā ar vēl vismaz 6 valdes locekļiem.
10.9.Valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda ar valdes lēmumu pilnvarots valdes loceklis.
10.10. Valdes sēdes sasauc un vada valdes priekšsēdētājs vai cits viņa pilnvarots valdes loceklis ne retāk kā reizi mēnesī. Valdes ārkārtas sēdes sasauc pēc valdes priekšsēdētāja vai vismaz trīs valdes locekļu pieprasījuma.
10.11. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse valdes locekļu. Valdes lēmumi tiek pieņemti, atklāti balsojot, ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
10.12. Valdes sēdes partijas biedriem ir atklātas, taču, īpaši nolemjot, valde ir tiesīga noteiktus jautājumus izlemt slēgtā sēdē.
10.13. Valde izvirza partijas deputātu kandidātu sarakstus Ogres novada pašvaldības, citu pašvaldību, Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Valdes lēmumu apstiprina partijas sapulce ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu.
10.14. Valde lemj par jaunu biedru uzņemšanu partijā, valdes lēmumu apstiprina partijas sapulce.
10.14. Ja ievēlētais Ogres novada pašvaldības, citas pašvaldības, Saeimas vai Eiropas Parlamenta deputāts izstājas vai tiek izslēgts no partijas, viņam nekavējoties jānoliek savs deputāta mandāts.
10.15.Valdes priekšsēdētājs:
10.15.1.organizē un vada partijas politikas veidošanu un īstenošanu atbilstoši partijas programmā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem;
10.15.2.organizē un vada valdes darbu;
10.15.3.bez īpaša pilnvarojuma pārstāv partiju attiecībās ar valsts un pašvaldību iestādēm, sabiedriskajām organizācijām, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kā arī fiziskajām personām Latvijā un ārvalstīs;
10.15.4.vada biedru kopsapulci, partijas sapulci un valdes sēdes;
10.15.5.paraksta biedru kopsapulces un partijas sapulces lēmumus;
10.15.6. paraksta partijas finansu un saimnieciskos dokumentus;
10.15.7.pilda citus šajos statūtos noteiktos pienākumus.

11.nodaļa. Finansiālās darbības revīzijas institūcijas.

11.1. Partijas finanšu piesaisti un izlietojumu pārrauga revīzijas komisija.
11.2. Revīzijas komisiju trīs locekļu sastāvā uz diviem gadiem ievēl biedru kopsapulce. Revīzijas komisija no sava vidus ievēl revīzijas komisijas priekšsēdētāju.
11.3. Revīzijas komisija lēmumus pieņem atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu.
11.4. Revīzijas komisija partijas finansiālo un saimniecisko darbību pārbaudi veic ne retāk kā reizi gadā. Revīzijas komisija pēc saviem ieskatiem var veikt arī patstāvīgas ārpuskārtas finanšu pārbaudes.
11.5. Par veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem revīzijas komisija ziņo partijas kopsapulcei.
11.6. Par pamanītajiem trūkumiem partijas finanšu un saimnieciskajā darbībā revīzijas komisija nekavējoties ziņo valdei trūkumu novēršanai.
11.7. Partijas saimniecisko un finansiālo darbību ne retāk kā reizi gadā pārbauda zvērināts revidents, ko uz 1 (viena) gada termiņu ieceļ partijas sapulce. Zvērināta revidenta atzinums par attiecīgās partijas finansiālo un saimniecisko darbību pievienojams ikgadējai finansiālās darbības deklarācijai, kuru partija saskaņā ar partiju finansēšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.

12.nodaļa. Partijas teritoriālās nodaļas.

12.1. Ne mazāk kā pieci biedri var ierosināt izveidot partijas teritoriālo nodaļu. Lēmumu par nodaļas izveidošanu pieņem biedru kopsapulce.
12.2. Nodaļas veidojamas pēc teritoriālā principa. Katrā administratīvajā teritorijā var izveidot ne vairāk kā vienu nodaļu.
12.3. Nodaļas darbojas saskaņā ar biedru kopsapulces apstiprinātu nolikumu.
12.4. Nodaļām ir tiesības un pienākumi:
12.4.1. iesniegt lēmumprojektus partijas valdei;
12.4.2. izvirzīt pārstāvjus partijas valdei;
12.4.3. izvirzīt kandidātus pašvaldību, Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

13.nodaļa. Pašlikvidēšanās un reorganizācijas kārtība.

13.1. Partijas likvidācija vai reorganizācija tiek veikta likumos un statūtos noteiktajā kārtībā.

Valdes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs